Notulen Platform vergadering 12 november 2013

1.Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom in het bijzonder degene die voor het eerst op de vergadering zijn.

De presentielijst rouleert.

Wilt u het verslag ontvangen dan verzoeken wij u de presentielijst in te vullen met daarbij uw adresgegevens of uw e-mailadres.

Het is de laatste vergadering van 2013. Deze wordt gekenmerkt door 2 lege stoelen, te weten die van Dirk Bakker (bewoner) en Cees Blankestijn (bestuurslid). Beide heren zijn na een kort ziekbed overleden. Ter nagedachtenis wordt iedereen verzocht om op te staan en wordt er één minuut stilte gehouden.

2.Vaststellen van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.Mededelingen
De afgelopen vergadering was de voorzitter door omstandigheden verhinderd. Hij bedankt de overige bestuursleden voor het door laten gaan van de vergadering.

Het bestuur heeft gezamenlijk besloten geen vervanger aan te stellen voor Cees Blankestijn.

De data voor de vergaderingen 2014 zijn vastgesteld. De bestuursvergaderingen zijn gepland op 25 februari, 3 juni en 28 oktober 2014. De platformvergaderingen vinden 2 weken daarna plaats, te weten: 11 maart, 17 juni en 11 november. Noteert u deze data alvast in uw agenda.

Via de post heeft de gemeente een brief uitgestuurd inzake grondwateronderzoek. De vraag is of iedereen deze heeft ingevuld. Vanuit de vergadering komt de opmerking dat vooral de ouderen moeite hebben met het digitaal invullen van het enquêteformulier. Aanwezige van (DGW) geeft aan dat er veel klachten zijn binnen gekomen en adviseert om dit te reclameren bij de gemeente. Ook vanuit de huurders zijn klachten gekomen over het digitaal invullen, vaak hebben ouderen geen computer of begrijpen niet hoe het verwerkt moet worden.

De afgelopen tijd heeft het behoorlijk heftig geregend. Door de grote hoeveelheid hemelwater kon het riool het niet aan. Het duurt lang voordat het water weg is. Het waterschap is op verschillende plaatsen aan het schouwen. In de praktijk blijkt dat men te veel heeft dicht gemaakt aan natuurlijke waterpartijen. Er is te weinig oppervlaktewater waar het hemelwater naar afgevoerd kan worden.

Er zijn een aantal vragen die antwoord behoeven. Aanwezige van wijkbeheer heeft deze genoteerd en stelt voor de vragen voor te leggen aan deskundigen bij de gemeente. In de volgende vergadering komt hij hierop terug.

Door de enorme regenval van de afgelopen tijd heeft de Nieuwe Kerkstraat helemaal blank gestaan. Een ondernemer heeft zelf moeten zorgen dat zijn handel niet beschadigd raakte, door onder andere het parkeren van de auto op straat..

Afgelopen maandag heeft een inwoner van Nijkerkerveen gebeld met de publiekswinkel met een dringende vraag; hij heeft visjes in de tuin. Vanuit de gemeente zou diezelfde dag worden teruggebeld. Helaas is deze afspraak niet nagekomen. Aanwezige van wijkbeheer doet navraag en zorgt dat desbetreffende zo spoedig mogelijk teruggebeld wordt.

Aanwezige wedhouder geeft aan dat waterproblemen berusten bij het Waterschap.

4.Ingekomen stukken
Bij de voorzitter is een brief binnen gekomen met het verzoek aandacht te schenken aan de vuurtjes tijdens Oud en Nieuw op het nieuw aangelegde asfalt (Van Dijkhuizen-straat/Nieuwe Kerkstraat). De voorzitter leest de brief voor. De wijkagent licht toe dat bij brand eerst de brandweer komt kijken en indien noodzakelijk wordt de politie ingeschakeld.

5.Politieaangelegenheden
Ruim een half jaar geleden is er een bijeenkomst geweest met een beroepsinbreker. In de afgelopen periode zijn er in Nijkerk meer dan 30 woninginbraken geweest. In Nijkerkerveen is het momenteel rustig. Maar wees alert! Bel bij verdachte situatie zo snel mogelijk 112.

In Nijkerkerveen zijn er tot nu 4 inbraken geweest, verder is er een stijging in zakkenrollerij en mishandelingen. In de wijken zijn er veel klachten over elkaar.

Momenteel zijn er landelijk groepen (bendes) actief bij bejaarden, zij zoeken de woning uit en breken dan in.

6.Vaststellen verslag van 10 september 2013 (reeds in uw bezit)
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.
7.
Renovatie Van Dijkhuizenstraat
Medio april is de uitvoerder begonnen bij de rotonde aan de Nieuwe Kerkstraat met de renovatie. Het project is in fases afgewerkt. Afgelopen week is de hele project afgerond. De Van Dijkhuizenstraat is weer open voor alle verkeer. De voorzitter stelt de vraag hoe men het verloop van de renovatie heeft ervaren.

Hierop komen de volgende reacties:
– De straat is heel netjes geworden
– Er word nu wel harder gereden omdat een drempel aan de kant bij Van den Brandhof is weggehaald.
– De werklui hebben heel netjes en positief gewerkt.
– De bevolking heeft zich asociaal gedragen, dit uitte zich regelmatig in reacties naar de werklui. De werklui hebben nog nooit zulke situaties meegemaakt. Ter verduidelijking, dit zijn geen aanwonenden die zo hebben gereageerd.

Laatst is er een controle geweest op snelheid en veiligheid. Dit is bekend gemaakt via de website Nijkerkerveen.org. Tijdens de controle zijn er bekeuringen uitgedeeld voor de overtredingen.

Vanuit de vergadering komt de opmerking: De straat is klaar, binnenkort wordt een glasvezelkabel vanaf de Amersfoortseweg naar het terrein van Veense Boys gelegd. Dan moet de stoep weer open. Ook gaat het gerucht dat de riolering weer in 2015 vervangen gaat worden. De vraag aan Wijkbeheer is of hier van te voren over nagedacht is.
Aanwezige van wijkbeheer geeft aan dat de aanleg van glasvezelkabel wordt uitbesteed en dat men bij de gemeente niet de regie heeft over de planning van de aanleg. Voor wat betreft de opmerking over de riolering, dit wordt uitgezocht.

Er wordt gevraagd of men weet wat het rode lijn naast het asfalt voor functie heeft. Het antwoord hierop is dat het een suggestieve fietsstrook is. Dit betekent dat het een fietsstrook lijkt maar men mag daar gewoon de auto op parkeren.

Tot slot geven de aanwezige Wedhouder en Wijkbeheer aan dat de vernieuwde situatie Nieuwe Kerkstraat/Van Dijkhuizenstraat, met name de snelheid, wordt aangekaart en meegenomen naar de afdeling I en W. Vanuit deze afdeling wordt verder actie ondernomen.

8.Stand van zaken kerngroep Nijkerkerveen
De voorzitter van de kerngroep geeft een toelichting. In de gemeenteraad is de beslissing genomen: waar komt de dorpskern? De gemeenteraad is unaniem voor model 3; dorpshuis komt met het gezicht naar het plein met daarachter de twee nieuwe scholen.

Vóór 1 april 2014 zullen nog de nodige inspanningen moeten worden verricht. Het plan moet financieel worden gerealiseerd, past het in het gebied waar het moet komen.

Inhoudelijk is men volop bezig met overleggen, deze wil men voor de Kerst hebben afgerond. Het wordt hard werken om voor de verkiezingen (maart 2014) de rapporten rond te hebben. Dit is een unieke situatie en het is van groot belang dat we met z’n allen achter elkaar blijven staan om het doel te bereiken.

De secretaris van de kerngroep licht toe dat er een ontwerp bestemmingsplan ter inzage ligt. De kerngroep heeft haar zienswijze hierop ingediend. Daarin is gevraagd het Filippo terrein te bestemmen voor woningen. Het blijkt dat het nu een bedrijfsterrein blijft. Als u lid bent van een politieke partij, kaart het Filippo terrein aan. Het is “zwaar” industrieterrein en staat in een woonwijk. Zorg dat het bebouwd wordt met normale woningbouw. In het verleden zijn zes argumenten aangevoerd richting de gemeente, tot op heden is er helaas niets mee gedaan.

De aanwezige wedhouder licht toe dat het Filippo terrein omgezet is naar de nieuwe rechten. Ook de huidige eigenaar is afhankelijk hiervan.
De bebouwing van de kavels (bestemmingsplan) aan de Nieuwe Kerkstraat geven problemen. Dit probleem ligt bij de gemeente. Samen met De Goede Woning wordt voor een aantal dossiers gezocht naar een passende oplossing. De potentiële kopers zijn de dupe en zijn niet gebaat bij een nemen van een beslissing.

Conclusie:De partijen Gemeente/De Goede Woning gaan om tafel om te komen tot een oplossing.

Bewonster Holkerveen stelt de vraag of er op termijn ook woningbouw komt aan het Koolhaaspark. Het antwoord hierop is dat de kerngroep niets hieraan doet omdat zij zich bezig houdt met de voorzieningen (scholen, winkels, etc.).

In Holkerveen zijn helemaal geen seniorenwoningen. Er is vraag naar en De Goede Woning hoopt dat er op termijn woningen komen.

Bewoner Nijkerkerveen heeft via de mail zijn bezorgdheid aangegeven over de cijfers van de scholen. Het aantal leerlingen van beide scholen slinkt aanzienlijk.

9.Stand van zaken werkgroepen
Zwerfvuil
Een bewonner geeft aan dat de bladkorven er weer staan. Verzoek is om er alleen blad in te gooien en geen plastic potten met planten en zakken met blad.

Oud & Nieuw
Cees Blankestijn deed veel regelwerk hiervoor. Dit is gedeeltelijk opgepakt door Jan Blankestijn. Bestuurslid voor oud en nieuw heeft versterking gevraagd en daarmee is ingestemd. De voorzitter maakt de kaartjes en het bestuurslid oud en nieuw vraagt de toezichthouders en betrekt de scholen bij het versieren van de kerstboom. Een bestuurslid regelt de kerstboom op het plein.

10.Openstaande actiepunten
05.een bestuurslid zal een diens doende wijkbeheerder bellen Bert om de plek te bepalen. Is afgehandeld.

09. schoolzone bij Calvijnschool. Bij de Van Rootselaarschool is heel lang geleden overleg geweest en daarmee zijn afspraken gemaakt. Vanuit de Calvijnschool heeft men er verder niet op gereageerd.
De gemeente gaat nu met de school een keer om tafel. De groene zone bij de Van Rootselaarschool blijft, zoals in de inspraakprocedure is geweest. Kan van de actielijst.

11. Is afgehandeld. In principe wordt er 2 keer per jaar nagekeken.

12. Is afgehandeld.

11. Rondvraag
Bewonner Nijkerkerveen:
Is er al uitsluitsel over de situatie bij transportbedrijf Van Kommer.
De Wedhouder licht toe dat de gemeente met het bedrijf in gesprek is. Om tot een weloverwogen beslissing te komen is meer tijd nodig.

Bewonner Nijkerkerveen:
Afgelopen vrijdag heeft de organisatie van de Uutkiekdag verschillende goede doelen voorzien van een cheque. De 3 PKN kerken hebben ieder € 800,– gekregen, Hospice Nijkerk € 750,–, EHBO Nijkerkerveen € 750,– Stichting Kinderhulp (Tsjernobyl in Nijkerk) € 750,–, St Nicolaas comité € 750,– en UVV Nijkerk € 750,–.

Bewonner Nijkerkerveen
Is het een idee om weer een politieke avond te organiseren gericht op de Nijkerkerveense thema’s. Mocht hier belangstelling voor zijn, moet dat in februari 2014 plaatsvinden.
De verkiezingen vinden plaats op 19 maart Een aanwezige van de politieke partij merkt op dat het misschien een idee is om contact op te nemen met de griffier van de gemeente, omdat men daar bezig is met de organisatie.

Bewonner Holkerveen
Vraagt naar de aanpassingen Amersfoortseweg. Begrepen is dat vanaf de hoge rotonde tot aan Van Doorn en Top de snelheid teruggebracht wordt naar 50 km.
Betekent dit dat de overige straten meer overlast gaan krijgen.
Vanuit de gemeente wordt hierop geantwoord dat dit niet het geval mag zijn.

Op de Hooglandseweg is in de herfstvakantie een teller geplaatst. Volgens zeggen is dit niet de goede periode. In de zomer is het daar namelijk zo verschrikkelijk druk. Aanwezige van wijkbeheer licht toe dat deskundigen bepalen waar de tellers komen te staan. Er zijn op verschillende plekken tellers geplaatst om de situatie in kaart te brengen.

Bewonner Nijkerkerveen
Op de Westerveenstraat, bij de nieuwbouw woningen, zijn parkeerklachten ontstaan. Het parkeerterrein is verkocht en komt niet ten goede van de bewoners. Er gaan geruchten dat er 2 parkeerplaatsen zijn verkocht, hierdoor voldoet men niet meer aan de parkeernorm. Uiteindelijk zijn er 2 plekken voor openbaar gebruik, maar dat is niet zichtbaar. Verzoek is om uit te zoeken of men voldoet aan de eisen. Een aanwezige politieke partij geeft aan alles te hebben uitgezocht, de parkeerplaatsen zijn ten gunste van de nieuwe woningen. Men is nog verder aan het uitzoeken en probeert de situatie te herstellen. In de volgende vergadering volgt een terugkoppeling.

Op zaterdag 23 november a.s. in de intocht van Sinterklaas in de Baggelaar. U bent van harte welkom.

12.Sluiting
Om 21.45 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt iedereen voor hun komst. De volgende vergadering is op dinsdag 11 maart 2014 om 20.00 uur in Dorpshuis Concordia.

Dit bericht is geplaatst in Notulen. Maak dit favoriet op permalink.