Notulen Platform vergadering 12 Maart 2013

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De presentielijst rouleert.
Degene die de notulen wil ontvangen kunnen hun naam op de presentielijst vergezeld doen gaan met hun emailadres.

Vaststellen van de agenda
De agenda wordt met wijzigingen vastgesteld. Punten 8 en 9 worden naar voren gehaald (tussen de mededelingen en de ingekomen stukken, punt 3 en 4).

Mededelingen en Ingekomen stukken
De voorzitter was voorgedragen als vrijwilliger van het jaar. Helaas behoorde hij niet tot de genomineerden maar hij bedankt degenen die hem voorgedragen hebben.

Nijkerk 600.
In januari zijn vlaggen uitgedeeld tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst. In Nijkerk zag je toen op verschillende plekken de vlaggen al hangen en in Nijkerkerveen was er maar één. De voorzitter denkt contact op te nemen met de organisator, de heer Wassink , om te vragen hoe het zit met de uitgifte van de vlaggen. Volgens Wijkbeheer heeft de NOV in Nijkerk het onderling geregeld met de winkeliers. Hoevelaken werkt niet soepel mee. Nu de vlaggen te koop zijn, zie je ze meer hangen in Nijkerkerveen.

Toegankelijkheid van/naar de Buntwal.
Bebording stond er wel maar men was slecht geïnformeerd volgens een aantal aanwonende. Verder was het water tijdelijk meerdere keren afgesloten. In het begin zijn de bewoners niet hiervan op de hoogte gebracht, later gebeurde dat wel.

Situatie Firma Heg.
Aanspreek punt omwonende is afwezig bij deze vergadering maar heeft de informatie per mail overgedragen deze mail word voor gelezen. Conclusie is dat:
– de containers voor 4 april aanstaande weg moeten zijn van de huidige plek, bij Heg sr., anders volgt er een dwangsom.
– Bij firma Heg is aangegeven dat men ze dan weer voor aan de weg zet met een mildere dwangsom.
De bewoners hopen dat het niet zover komt. Iedereen wil het op een nette manier afwerken.

Er wordt weer Koninginnedag georganiseerd op het terrein van Veense Boys. Aanwezige bewoner vraagt of er nog teams zijn voor de zeskamp, mensen geef je op.

1 juni a.s. is er een marathon van de atletiek vereniging. In Nijkerkerveen is men hiervoor ook benadert om eventueel mee te werken. Hiervoor werkt de voorzitter van de oranje vereniging een plan uit.

Stand van zaken herinrichting Nieuwe Kerkstraat/Van Dijkhuizenstraat:
Na de Pasen gaat men beginnen met de werkzaamheden, dinsdag 2 april wordt er gestart. Voor vragen neem contact op met de gemeente.

Mevrouw Van As meldt zich voor de werkgroep zwerfafval af in verband met gezondheids-problemen. De heer Van As gaat wel door met de werkgroep.

Woensdag 20 maart is er een Seniorenbeurs in de Laak, De flyer gaat rond ter informatie.

Er zijn geruchten dat misschien in de toekomst de pinautomaat weggaat uit Nijkerkerveen. Dit is een beslissing van de Rabobank.
Het afhaalpunt van de medicijnen aan de Westerveenstraat wordt opgeheven per 1 juni. Herhalingsrecepten schijnen nog wel bij de huisarts te kunnen worden ingeleverd.
Een bewoner van Nijkerkerveen merkt op dat alles wat is opgebouwd, afbrokkelt. Is het misschien een suggestie om een signaal af te geven en de belangen te behartigen van de inwoners. Voorstel is om met een select gezelschap te bespreken wat men er aan kan en wil doen. Aan de hand daarvan een actieplan voor de meest basale voorzieningen opstellen. De vraag is, wie wil het voortouw hierin nemen. Een projectgroep wordt gevormd door een vier tal inwoners uit ons dorp. Als eerste onderwerp komen de medicijnen ter sprake. Een bestuurslid van het platform zorgt voor een vergaderdatum en koppelt dit terug aan de rest van de projectgroep. De pinautomaat komt op een later moment ter sprake. Terugkoppeling volgt in de volgende vergadering.

10 jarig bestaan Platform
Aan iedere aanwezige wordt een presentje uitgereikt.

Politieaangelegenheden/evaluatie inbraakpreventieavond
Inbraakpreventieavond
Er was een goede opkomst. Er waren veel aanwezigen die een woninginbraak hadden meegemaakt. Jammer dat er geen aanwezigen waren die eerder op de dag door de ex-inbreker zijn bezocht.

Politieaangelegenheden
Vanaf 1 januari 2013 zijn er 4 woninginbraken geweest met name in de seniorenwoningen. De sleutel zit aan de buitenkant in het slot van de deur omdat men minder valide is en de verzorging dan snel naar binnen kan. Op deze wijze heeft de inbreker vrije toegang. Woon je in een buurt met dit soort woningen, houd dan een extra oogje in het zeil.
Overval op het tankstation: de dader is snel gepakt door alertheid van inwoner. Een foto en beelden gaven een compleet plaatje.

Afgelopen weekend is er een inbraak geweest in de sportkantine.
De politie draait extra diensten in verband met de toename van inbraken. 2 weken geleden zijn er 5 inbrekers aangehouden. Door de medewerking van Burgernet is 1 dader vrij snel ingerekend.

Vorige week zijn er autokrakers gepakt, het waren bekenden van de politie. Op 3 locaties in Nijkerkerveen waren er met regelmaat vernielingen aan auto’s.

Een inwoner van Nijkerkerveen vraagt of er na aanleiding van de woninginbraak contact geweest met de desbetreffende instantie. Dat is inderdaad het geval. De inwoner van Nijkerkerveen geeft aan dat hij het zeer op prijs stelt dat er een terugkoppeling komt van de oplossing.

Bij de huurwoningen is het op te lossen maar daar hangt een prijskaartje aan. Het kan verholpen worden door middel van bv een pasje. De Goede Woning heeft nog geen gelegenheid gehad met Woning Stichting Nijkerk contact op te nemen. De aanwezige Wedhouder van bouw- en woningtoezicht geeft aan dat men regiobreed langer thuis blijft wonen en dat er een grote vraag is naar goede en betaalbare oplossingen. Dit actiepunt wordt intern bij de gemeente ingebracht.

Een inwoner van Nijkerkerveen vraagt zich af hoe de gebiedsindeling is omdat hij bepaalde meldingen niet ontvangt. Voor Burgernet is ingedeeld op een bepaald postcodegebied.

Vaststellen verslag van 13 november 2012 (reeds in uw bezit)
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.

Stand van zaken kerngroep Nijkerkerveen
Er komt nog één centrale vergadering met de kerngroep. In die vergadering hoopt men met definitieve stukken te komen naar het college. In mei valt dan hopelijk de definitieve beslissing van de gemeenteraad.
Het verloopt heel voorspoedig. In april hoopt de voorzitter van de kerngroep met/of in samenwerking met de gemeente en de kerngroep verantwoording af te leggen en laten meedelen wat de plannen zijn aan de bevolking. Er wordt daarvoor een informatie avond georganiseerd door de kerngroep.
De voorzitter stelt de vraag: of er al een datum bekend van verdere actie na de beslissing. Er is geen termijn voor vastgesteld.
Toevoeging: de Wedhouder van bouw- en woningtoezicht:
In de krant stond vermeld dat de Raad voorgesteld heeft18 miljoen af te boeken. Deelplan 2 bouwen in een rustige tempo. Woningbouw in het landelijk gebied gaat niet door. Woningen in de kern worden wel gebouwd maar in een langzamer tempo. Deelplan 1a is verworpen .De vraag is nu hoe verder met het gebied in de omgeving Talmastraat. Deelplan 1 b is gestart met de bouw van de huurwoningen. De gemeente is in gesprek met een aantal bedrijven voor vermindering verkeershinder en verbetering van de verkeersveiligheid. Kortom In en rondom het dorp gebeurt veel.

Woningbouw Nieuwe Kerkstraat: er zijn 3 kavels verkocht. Er zal een bestemmingsplanprocedure moeten worden opgestart. Woning stichting DGW zal de potentiële kopers individueel begeleiden. Er is voor de grond behoorlijk wat belangstelling. Er zijn een aantal inbreidingslocaties en het zou fijn zijn als die weer worden bebouwd.

Vanwege de renovatie van de Van Dijkhuizenstraat/Nieuwe Kerkstraat wordt waarschijnlijk het braakliggende terrein of het Fillippo terrein als opslagruimte gebruikt.

Stand van zaken werkgroepen Zwerfvuil
Op 31 mei gaat men met de werkgroep zwerfvuil, de scholen en de gemeente weer zwerfvuil ophalen. dit wordt wel met bertus Bouw van de gemeente gecoördineerd . Het spandoek wat momenteel voor in de gemeenten hangt zou men dan ook graag willen gebruiken. Vanuit Wijkbeheer wordt aangegeven dat deze verkrijgbaar is bij Nederland schoon.
Hoofd van het oud papier inzamelpunt van Concordia laat weten dat bij het oude papier wat wordt ingeleverd bij Concordia wordt allerlei spul in de container gegooid wat niet hoort (piepschuim, glas, schoenen). Signaleer je iets, spreek de persoon aan en/of geef het door aan Wijktoezicht.

Oud & Nieuw
Oud en nieuw is goed verlopen. De surveillanten waren weer blij met het bloemetje dat als bedankje is uitgereikt.

Openstaande actiepunten
08. Blijft staan.
10. Blijft staan.

Rondvraag
Bewoner Nijkerkerveen
Maandag 18 maart is er controle van alle AED apparaten. Hiervan zijn alle beheerders hiervan op de hoogte gebracht. Dit is in het belang van brandweer en gemeente. Volgens zeggen is er nog niet eerder een apparaat door bv brandweer of EHBO gecontroleerd en de lijst is niet afgetekend. Maandelijks controle door de beheerder. De voorzitter neemt dit mee in de eerstvolgende EHBO vergadering.

Bewoner Nijkerkerveen
Er is een artikel in de media verschenen over een inwoner wat niet klopt. Dit heeft een behoorlijke impact. Het bestuur van de kerngroep vindt dit onterecht en heeft besloten de politieke partij hierop aan te spreken.
Er volgt een korte mondelinge toelichting door een partijlid.

Bewoonster Nijkerkerveen:
Woensdag is er open dag van de soos. Iedereen is welkom.

Aanwezige voor Wijkbeheer:
De afsluiting van de Buntwal is voor de Pasen gereed.

Bewoner Holkerveen:
Aan de Domstraat heeft KPN graafwerkzaamheden uitgevoerd. Er is een stuk berm van circa 2,5 meter wat kapot gereden is. Daar is verder niets aan gebeurd. Wijkbeheer zoekt het uit of dit gerepareerd kan worden.

Bewoonster Nijkerkerveen en bestuurslid:
25 mei is er weer de Veluwe Wandeltocht. Voor de belangstellenden er zijn promotiekaarten beschikbaar. Mochten er nog vrijwilligers zijn, zij mogen zich aanmelden bij de VWN. Men heeft met de wandelroutes getracht zoveel mogelijk de buurtschappen er in te betrekken.

Bestuurslid platform:
Er ligt voor u een map op tafel. Deze mag worden meegenomen.

Bestuurslid platform:
Als men bezig gaat met de renovatie van de Van Dijkhuizenstraat kan er dan ook gelijk een paal met een afdekplaat voor de kerstboom in de bestrating verwerkt worden. Wijkbeheerder neemt dit op met de heer Hazeveld.

De voorzitter meldt dat hij van de bewoner van de Van Dijkhuizenstraat bericht heeft gekregen dat het incident met de ambulance een incident was. Men houdt in de toekomst scherper de aan rijroute in het vizier.

Sluiting
Om 22,00 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt iedereen voor hun komst.
De volgende vergadering is op dinsdag 25 juni 2013 om 20.00 uur in Dorpshuis Concordia.

Dit bericht is geplaatst in Notulen. Maak dit favoriet op permalink.