Notulen Platform vergadering 13 november 2012

Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de nieuwe gezichten.
De presentielijst rouleert.
Degene die de notulen wil ontvangen kunnen hun naam op de presentielijst vergezeld doen gaan met hun emailadres.

Vaststellen van de agenda De agenda wordt  ongewijzigd vastgesteld.

Mededelingen Het platform bestaat in november 10 jaar. De voorzitter feliciteert persoonlijk alle aanwezigen Om dit heugelijke feit te vieren wordt er getrakteerd op gebak. In de eerste vergadering van 2013 wordt een attentie aan de leden aangeboden.

De voorzitter blikt terug op de afgelopen 10 jaar. Wat hebben wij toch veel bereikt in ons dorp. De eerste vergadering dateert van juni 2002 op het gemeentehuis met als organisator Polyground. Al met al hebben toch 40 keer bij elkaar gezeten waarbij diverse onderwerpen de revue hebben gepasseerd om ons dorp hoog te houden. Wij hopen hier nog jaren mee verder te kunnen gaan samen met een ieder die belangstelling heeft in het platform. Het levert het dorp veel op.
Iedereen bedankt voor zijn/haar bijdrage.

De vergaderdata voor 2013 zijn vastgesteld op de volgende dinsdagen:
12 maart, 25 juni, 10 september en 12 november. De vergaderingen vinden zoals gebruikelijk plaats in gebouw Concordia.

Op 29 januari 2013 vindt er een inbraakpreventieavond plaats in de Van Rootselaarschool. Iedereen in Nijkerkerveen wordt op de hoogte gebracht door middel van een brief. Deze valt de eerste week van januari bij ieder huisadres in Nijkerkerveen op de deurmat.

Ingekomen stukken  Er is een mail binnengekomen van een bewoner wonnen de aan de Vanenburg over de slechte verlichting aan de Vanenburg. Deze vraag wordt doorgespeeld naar Wijkbeheer met het verzoek dit verder af te handelen.

Politieaangelegenheden  De afgelopen periode hebben de volgende calamiteiten zich voorgedaan:   Er is een toename in de woninginbraken, tot nu toe zijn er 11 inbraken gemeld. Er wordt meer gepatrouilleerd, de politie wil meer aandacht besteden aan veiligheid. Er hebben drie verkeersongevallen plaatsgevonden en een aantal diefstallen. 2 keer is zakkenrollerij gemeld. Verder is een hot item de inbraak in diverse sportcomplexen. In Nijkerk hebben er al 22 inbraken plaatsgevonden.
Bewoner Nijkerkerveen vraagt of de sportcomplexen hiermee bekend zijn. Hierop wordt bevestigend beantwoord.    Verder nemen de verkeersmeldingen toe.
Er is veel vrachtverkeer en er zijn veel fietsers op de Van Dijkhuizenstraat/Jacob de Boerweg. De gevaarzetting met name voor de kinderen (fietsers) neemt toe, De vraag is wat doet de politie hiermee.
De binnengekomen klachten worden doorgegeven aan de verkeersadviseur bij de gemeente en worden in behandeling genomen.
De wijkagent van Nijkerkerveen geeft ook aan dat er binnenkort een bouwput aan de Buntwal komt. De situatie wordt alleen maar gevaarlijker. De aanwezige Wethouder geeft aan dat de plannen voor de herinrichting van de Van Dijkhuizenstraat/Nieuwe Kerkstraat/Schoolstraat (tot aan de drempel) binnenkort ter inzage liggen voor iedereen.
Vaststellen verslag van 11 september 2012 (reeds in uw bezit)
De intocht van Sinterklaas is zaterdag 24 november in plaats van 25 november.    Voortgang van de situatie bij firma Van de Heg. Aanwonende van de Schoolstraat  vertelt dat er een plan ontwikkeld is voor een oplossing. Er is een principeverzoek gedaan, maar dit is helaas afgekeurd. De aanwezige Wethouder geeft in de toelichting aan dat er nog een woning achter het bedrijf ligt en dat het voorgestelde verzoek om diverse redenen niet kan worden uitgevoerd.    Het verslag wordt met wijzigingen goedgekeurd.

Woonvisie
Aanwezige van Stichting DGW heeft een zienswijze gegeven en gesproken met de gemeente. Daar is vervolgens niets mee gedaan. De aanwezige Wethouder wil er verder niets meer aan toe voegen.  DGW wil de zienswijze van De Goede Woning aan de voorzitter overhandigen.     Brief van De Goede Woning over  woonservicezone in Nijkerkerveen. Door middel van de uitgedeelde brief en de bekendheid via de media hoopt De Goede Woning inzichtelijk te krijgen wat er leeft onder de bewoners in de Veense gemeente. De voorzitter van de kerngroep en bewoner van Nijkerkerveen wil graag weten hoe lang het duurt voordat de resultaten van bureau Fame bekend zijn. Men wil het resultaat graag zo spoedig mogelijk opnemen in de kerngroep. Iedereen is van harte welkom om de bijeenkomst op 28 november a.s. in de Van Rootselaarschool bij te wonen.

Stand van zaken kerngroep Nijkerkerveen
Op het moment is de kerngroep elke 3 weken in gesprek met de COV. Het uitgangspunt is dat 37 verenigingen/instanties worden vertegenwoordigd door de kerngroep. Het plan moet einde van het jaar klaar zijn en wordt dan voorgelegd aan de gemeente. De gemeenteraad moet een beslissing nemen (medio april). Men hoopt op steun vanuit het platform.    Men is begonnen met het bouwrijp maken van plan de Bunt. Hoe gaat het met de verkoop van de woningen. Er zijn veel aanmeldingen geweest, de stand van de verkoop is niet bekend.     Stand van zaken verkoop kavels Nieuwe Kerkstraat: 4 kavels zijn er in principe verkocht. De vergunningen geven wat problemen.

Stand van zaken werkgroepen  Zwerfvuil
Geen mededelingen vanuit de werkgroep.
Het bestuur van het platform merkt op dat het een rommeltje wordt langs de Jacob de Boerweg en verzoekt om hier aandacht aan te besteden.    De vraag wordt gesteld waar het afval naar toe mag wat verzameld wordt op de wandelpaden. Wijkbeheerder aanwezig geeft aan contact op te nemen met de publiekswinkel om het op te laten halen.

Oud & Nieuw
Men is bezig met het regelen voor surveillanten die weer toezicht willen houden op de straat of gedeeltes daarvan.     De scholen zijn benaderd om te helpen met het versieren van de kerstboom.

Openstaande actiepunten
Herinrichting van de Van Dijkhuizenstraat/Nieuwe Kerkstraat. Het plan ligt ter inzage over anderhalve week. Naar verwachting wordt er na de winter begonnen met de herinrichting. Een bewoner van de Schoolstraat vraagt of het eerste stuk tot aan de drempel Schoolstraat is meegenomen.
08. Blijft staan
09. Afgehandeld.
10. Doorschuiven naar een volgende vergadering.
11. Afgehandeld.
12. Het waterschap is verantwoordelijk. Eventuele meldingen kunnen naar de gemeente.   15. Afgehandeld.
16. Er is niets hard afgesproken. Er wordt gezocht aan de hand van monitoring of bijsturing noodzakelijk is. 35 % van de woningen gaat naar Veenders. Agendapunt is afgehandeld.
17. Afgehandeld.
18. Afgehandeld.
Rondvraag  Bewoner:   2 putten aan het achterpad op de Van Rootselaarstraat steken boven de stoep uit en dat is gevaarlijk. Aanwezige van DGW vraagt naar de precieze lokatie en situatie en neemt daarna actie om het probleem op te lossen.
Bewoner  Van Dijkhuizenstraat:  Er is een hapering in de straatverlichting aan de Van Dijkhuizenstraat. Aanwezige van wijkbeheer geeft aan dit te melden bij de publiekswinkel net zolang tot het opgelost is. Bewoner licht toe dat er op de lantaarnpalen geen nummers zijn vermeld.     112 ambulancedienst en brandweer. Laatst was er een calamiteit voor aan de Van Dijkhuizenstraat. Men ging toen via  de Vrouwenweg in plaats van de korte route. De vraag is waarom een omweg. Het antwoord is dat men wordt aangestuurd door de centrale in Arnhem. Die kennen de verkorte routes niet. Verzoek van de bewoners is om voor calamiteiten de van Dijkhuizenstraat beschikbaar houden.
De voorzitter buurtvereniging Holkerveen meld dat per 1 januari 2013 is de buurtvereniging gevestigd is op camping Overbos.

Sluiting
De voorzitter sluit om 21.15 uur de vergadering en bedankt iedereen voor hun komst. De volgende vergadering is op dinsdag 12 maart 2013 om 20.00 uur in Dorpshuis Concordia.

 

Dit bericht is geplaatst in Notulen. Maak dit favoriet op permalink.