Notulen vergadering Platform Nijkerkerveen 29 juni 2010

Lokatie: Dorpshuis Concordia Nijkerkerveen

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er zijn een aantal afmeldingen maar er zijn ook weer nieuwe gezichten. Nieuwe mensen dienen hun naam op de presentielijst vergezeld doen gaan met hun e-mailadres.

2. Vaststellen van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3 Mededelingen
Het Bestuur heeft een melding gekregen over de pluizenboom aan de Winkelmanstraat.
Hiervan is het e.e.a. op papier gezet en de situatie wordt voorgelegd aan gemeentelijk Wijkbeheer.
Wijkbeheer geeft aan dat alle bomen 1 x per 3 jaar gecontroleerd worden op veiligheid. Mochten er in de toekomst soortgelijke situaties voordoen wacht niet tot een platformvergadering maar meldt het bij de servicebalie.
Deze informatie wordt door Wijkbeheer als brief te behandeld en wordt aan het des betreffende bestuurslid teruggekoppeld.

15 juni jongstleden was er een bestuursvergadering waar totaal 3 bestuursleden aanwezig waren. Verzoek is om een afbericht te sturen als men is verhinderd.

De voorzitter heeft een telefoontje van de gemeente gehad in verband met overlast bij Concordia. De voorzitter heeft aangegeven dat men dit met Concordia zelf of anders in samenwerking met de politie moet oplossen.

Suggesties/ideeën voor evenementen meldt deze bij het bestuur, zodat dit in de bestuursvergadering besproken kan worden.
Wil men een activiteit organiseren, meldt dit dan tijdig aan.

2 oktober 2010 is weer het jaarlijkse volleybal toernooi van 19.00 uur- 23.00 uur. In de volgende vergadering ontvangt u meer informatie.

4. Ingekomen stukken
Bij een bewoner is een verzoek binnen gekomen om te polsen of er behoefte is aan een bibliobus of uitgiftepunt van mediastukken in het dorp. 5 jaar geleden is men hier mee gestopt maar men zou het weer nieuw leven willen inblazen bij voldoende belangstelling.
Reacties kunnen via de website www.platform-nijkerkerveen.nl via een poll kenbaar gemaakt worden of men kan de bewoners (persoonlijk) benaderen. Een bewoonster uit Holkerveen stelt voor een peiling te doen bij bijvoorbeeld de ouderensoos, buurtverenigingen en de kerken.
Daarop aansluitend gereageerd wordt door een aanwezige lid van de begeleidingsgroep
op de voorzieningen in de toekomst.
Mocht men dit op poten kunnen zetten, houd dan rekening met de voorzieningen.
Deze actie noteren als agendapunt voor de vergadering op 16 november 2010.

5. Vaststellen verslag van 17 november 2009
Verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

6. Verkiezingsdebat 2 maart jongstleden
De voorzitter vraagt de aanwezigen naar hun mening.
Hieronder volgen een aantal reacties:
– zeer positief
– goed initiatief, zeker voor herhaling vatbaar
– een tussentijds debat is prima
– veel burgerbelangstelling
– goede organisatie, goede begeleiding
– veel interactie
De conclusie is dat het voor herhaling vatbaar is. Het idee leeft om in 2012 een tussentijds debat te regelen met De Ronde Tafel en het Platform.

7. AED Nijkerkerveen-Zuid
In Nijkerk is de afgelopen periode een aantal AED’s geplaatst en men wil ook de omliggende gemeenten hierin betrekken. In Nijkerkerveen zijn momenteel 2 AED’s aanwezig; te weten bij de Eben Haëzerkerk en bij Guliker. Men zou ook graag in Nijkerkerveen-Zuid een AED geplaatst willen hebben. Frans van As heeft het initiatief genomen en is samen met Mijndert Vastenburg bezig met een plan van aanpak. Aanschaf en onderhoud van dit apparaat is vrij prijzig. Frans heeft diverse sponsors bereid gevonden om hem te ondersteunen bij de aanschaf maar dit is nog niet genoeg. Men heeft ook bewoners gepolst om eenmalig een bedrag van
€ 10,– te doneren, hiervoor zijn al diverse toezeggingen gedaan.
Woningstichting De Goede Woning heeft plaatsingsruimte ter beschikking gesteld op de berging van de Freule Helenastraat en Wouter van de Kampstraat.
Uiteraard moeten er ook mensen voor worden opgeleid. Burgerinitiatief is hierin zeer belangrijk. Voordat deskundigen ter plekke zijn duurt dit minstens 7 minuten en het beste doel wordt bereikt als men binnen 2 minuten al kan reanimeren. Lex van Wijngaarden geeft nog een korte toelichting en meldt dat de kaderinstructrice van EHBO Nijkerkerveen cursus geeft bij voldoende aanmeldingen, maximaal 8 per groep. Bij een goed afgelegde cursus, duurt 2 avonden, ontvangt de cursist een certificaat van het Oranje Kruis. Het gebied is verdeeld in 3 cirkels. Om de optimaliteit te testen vindt er in een pilot plaats in Holkerveen.
Er is momenteel in Nijkerk een Stichting in oprichting waar zitting in hebben genomen: een huisarts (de heer Smorenburg), twee leden van EHBO Nijkerk (de heren Oosterhof en Wulfsen) en 1 lid van NOV. Om goed opgeleide en gemotiveerde personen te hebben vraagt de stichting een kleine cursusvergoeding.
De voorzitter bedankt Frans van As voor het genomen initiatief en de toelichting. De voortgang AED wordt genoteerd als agendapunt voor de vergadering van 14 september a.s.

8. Toekomst Nijkerkerveen
a. Kern woningbouw
De bouw aan de Van Dijkhuizenstraat verloopt voorspoedig. Woningstichting D.G.W verwacht direct na de vakantie een open dag te organiseren voor belangstellenden.
De verwachte opleveringsdatum is 15 november 2010.
De manier van adverteren is afgestemd met de gemeente.

Nieuwe Kerkstraat. Er komen 8 vrije kavels waar 4 x 2 woningen gebouwd mogen worden. Momenteel zijn er nog een aantal problemen waarmee de woningstichting druk doende is.
De verkaveling zal hoofdzakelijk aan “Veenders” zijn. Het verzoek van de gemeente is om de verkoop om korte termijn op te starten in verband met de nieuwbouwwijk aan de Buntwal.
Vanuit de vergadering wordt de vraag gesteld of de nieuwbouw aan de Nieuwe Kerkstraat geen parkeerproblemen gaat geven. Dat blijkt niet het geval. Woningstichting D.G.W geeft aan dat hierover uitgebreid met de gemeente is gesproken.
Het gaat hier om een inbreidingslokatie, Dit betekent vervanging van de oude woningen.

Filippo. Men is druk bezig met de onderhandeling.
In de volgende vergadering volgt hierover meer informatie.

b. Stand van zaken begeleidingsgroep
De begeleidingsgroep heeft onlangs kennis gemaakt met de nieuwe wethouder en de kwestie Veense Boys besproken. Er zijn twee punten naar voren gekomen:
1. er volgt een raadsbesluit over de verplaatsing van Veense Boys;
2. er wordt nader onderzoek gedaan naar de combinatiemogelijkheden dorpshuis en andere functies.
Onderzoek wordt verricht door een extern bureau. Het concept onderzoeksopdracht is nog niet gereed, maar komt wel ter inzage voor de begeleidingscommissie. Men verwacht na de zomervakantie het masterplan/structuurvisie gereed te hebben. De gemeente gaat formeel om advies vragen bij de stamtafels en de raad advies geven. Ontwikkelingen concept deelplan 1: gereed tussen september 2010 en januari 2011. Vooraf vindt een bewonersoverleg plaats, georganiseerd door de gemeente. De bevolking van Nijkerkerveen veroudert en men wil iedereen tevreden stellen door aan de wensen van de Nijkerkerveense bevolking proberen te voldoen. De knelpunten in de infrastructuur in het dorp zijn bij de gemeente aangegeven. Woningstichting D.G.W merkt op dat men in de communicatie openlijk heeft gereageerd naar de ambtelijke organisaties.

9. Stand van zaken werkgroepen
Zwerfvuil
21 mei jongstleden heeft men de opschoondag gehad in samenwerking met de scholen en wijkbeheer. Wederom was dit weer een groot succes.
Voorstel is om volgend jaar een voorlichtingsuurtje te besteden aan milieu in samenwerking met de gemeente. Men wil de kinderen nog meer bewust maken van de vervuiling.

Oud & Nieuw
Men heeft momenteel geen activiteiten onder handen. Het idee voor het komende jaar wederom geen activiteiten te organiseren. Een bedankje aan de vrijwilligers surveillanten was dit jaar financieel niet haalbaar. Hopelijk wil de gemeente hierin volgend jaar weer hun financiële steentje aan bij dragen.

10. Politieaangelegenheden
Wijkagent K.B. geeft een toelichting. Het aantal vernielingen en auto inbraken is de afgelopen periode wederom gedaald. Woninginbraken 2010 7 waarvan 4 keer in dezelfde woning.

11 Openstaande actiepunten
06. De status van deze actie wordt nagevraagd door wijkbeheer
15. is in behandeling
01. Is niet gebeurd, vervalt.
02. Reparatie aan verzakte verkeersdrempels is nog niet afgehandeld. Wijkbeheer
neemt contact op met bewoner om te bepalen om welke drempels het exact gaat.

12. Rondvraag
Bestuur brengt de verkeersoverlast en het parkeren aan de Nieuwe Kerkstraat ter sprake.
De laatste tijd neemt het zwaar verkeer en het normale verkeer toe.
Parkeeroverlast is nu al regelmatig en zal alleen maar verergeren.
Voor in de straat worden op termijn ook een aantal nieuwe woningen gebouwd met de uitrit op de Nieuwe Kerkstraat, recht tegenover de bloemenwinkel.
Staan hier dan auto’s geparkeerd zorgt dit voor nog meer stagnatie en gevaarlijke situaties Evert vraagt zich af of de gemeente zich bewust is van dit probleem.
Een dergelijke situatie doet zich ook voor op de Van Dijkhuizenstraat.
Aanwezige van infra en wijkbeheer geeft aan dat het voor hem een nieuw probleem is en wil hier zeker aandacht aan schenken.
Momenteel worden er op diverse plekken in Nijkerkerveen tellingen gedaan en aan de hand van deze uitkomst zal er verdere actie volgen.

Bestuurslid / bewoonster geeft aan dat een lantaarnpaal op de Buntwal een gloeiende spijker is. Verder wordt het gras aan de Oosterveenstraat/Schoolstraat niet op tijd gemaaid.
Het staat nu zo hoog dat het levensgevaarlijk is.

Rinus Jongeneel meldt dat er op verzoek van SRO een aantal zaken bij de JOP zijn verplaatst. Verder is de blikvanger verwijdert in verband met vernieling.

Bewoner Holkerveen meldt dat de belijning in de bocht voor in de Domstraat is weggevaagd. Verzoek om de belijning opnieuw aan te laten brengen in verband met de veiligheid.

Bewoonster meldt dat de druppel van de drempel bij de Van Rootselaarschool is verzakt.
Deze melding is al bij Wijkbeheer gedaan maar het euvel is nog niet verholpen.
Na afloop van de vergadering wordt het telefoonnummer noteert om mevrouw op de hoogte te brengen van de status.

Bewoonster Holkerveen meldt dat de bermen aan de Domstraat richting het viaduct niet zijn gemaaid. Dit levert gevaarlijke situaties op. Wijkbeheer neemt hierop actie.

Bewoner Nijkerkerveen bedankt Wijkbeheer voor het snelle regelen voor het laten plaatsen van een extra lantaarnpaal aan de Naaldenkoperweg.

In het centrum hangen bloembakken om de lantaarnpalen.
Dit fleurt het centrum leuk op. Dit blijkt verzorgd te zijn door wijkbeheer.
Onze complimenten!

13. Sluiting
De voorzitter sluit om 22.15 uur de vergadering en bedankt iedereen voor hun komst. De volgende vergadering is op dinsdag 14 september om 20.00 uur in Dorpshuis Concordia.

Voor deze en andere zaken omtrent het Platform Nijkerkerveen kunt u e-mailen naar:  Info@platform-nijkerkerveen.nl

Dit bericht is geplaatst in Notulen. Maak dit favoriet op permalink.